28.1.10

Information om det nya högskoleprovet

Det har visat sig att de som kommer in på högskolan med resultat från högskoleprovet klarar sig sämre än de som kommer in på gymnasiebetyg. Detta gäller framförallt på tekniska program, såsom civilingenjörsutbildningen. Regeringen har därför givit Högskoleverket i uppdrag att utveckla ett nytt högskoleprov med starkare teknisk betoning och där provdeltagarens verbala förmåga får minskad betydelse. Det nya högskoleprovet kommer att delas upp i en teknisk och en verbal del, som lärosätena själva sedan kan välja att vikta som de vill.

Högskoleprovet har i dag 122 frågor fördelade på fem delprov. Poängfördelningen är uppbyggd på ett sådant sätt att man får ett poäng per rätt svar – sammanlagt kan man alltså få 122 poäng. I nuläget testas provdeltagarens verbala kunskaper i delproven LÄS (Läsförståelse) och ORD (ORDkunskap) samt till viss del i ELF (Engelsk LäsFörståelse). Tillsammans utgör dessa tre delprov nästan två tredjedelar av högskoleprovet. Delproven NOG (NOG med information) och DTK (Diagram, Tabeller och Kartor), som testar deltagarens matematiska och analytiska förmåga, utgör alltså bara en dryg tredjedel av högskoleprovet.

Högskoleverkets egna forskningsrapporter visar att yngre provdeltagare tenderar att uppnå bättre resultat på de tekniska delarna av högskoleprovet, eftersom de har gymnasiematten fräscht i minnet. Samtidigt finns det en stark positiv koppling mellan ålder och resultat på delprovet ORD, eftersom äldre personer har ett större ordförråd. Med all sannolikhet kommer därför yngre deltagare att gynnas av högskoleprovets nya struktur. Samtidigt införs nya antagningsregler till högskolan hösten 2010, där de som söker in till högskolan direkt från gymnasiet inte behöver konkurrera med dem som tentat upp sina betyg på den Kommunala Vuxenutbildningen (Komvux). Detta kommer ytterligare att gynna de yngre sökande till högskolan.

De äldre deltagarna kunde tidigare tillgodogöra sig extra poäng på högskoleprovet baserat på arbetslivserfarenhet. Denna regel togs emellertid bort våren 2008.

Högskoleverket lade förra året ner sina tidigare satsningar på att ta fram ett vårdprov och ett teknikprov.


Här är en bra artikel med mer information.

23.1.10

Nya antagningsregler till högskolor och universitet

Möjligheterna att komma in på eftergymnasial utbildning kommer att bli lättare för de som söker direkt från gymnasiet och svårare för de som valt att förbättra sina betyg på Komvux. Därmed kommer med stor sannolikhet intresset att öka för högskoleprovet.

Enligt Högskoleverkets nya högskoleregler kommer de sökande som söker på grundval av betyg att delas in i olika kvotgrupper.


Grupp 1 kallas direktgruppen och innefattar dem söker direkt på sina slutbetyg från gymnasiet. Även de vars gymnasiepoäng till två tredjedelar kommer från Komvux hamnar i direktgruppen.


Grupp 2 kallas kompletteringsgruppen och innefattar alla elever som förbättrat sina betyg på Komvux.


En tredjedel av de platser som i dag går till sökande i grupp 2 kommer i framtiden att tillfalla sökanden från grupp 1. Det innebär att det kommer att bli mindre fördelaktigt att läsa upp betyg på Komvux eftersom färre platser vid Sveriges universitet och högskolor tilldelas grupp 2.


Samtidigt förändras inte reglerna för de som söker på resultat från högskoleprovet. Eftersom det i framtiden blir mindre gynnsamt att läsa upp betyg på Komvux är det troligt att intresset för högskoleprovet kommer att öka bland dem som inte vill söka via direktgruppen.


Läs mer om förändringarna genom att klicka här. Datum och information om högskoleprovet 2011.

Högskoleverket skjuter upp lanseringen av det nya högskoleprovet till 2011

Högskoleverket har nu meddelat att man åter skjuter upp lanseringen av det nya högskoleprovet. Våren 2011 kommer provet tydligen att lanseras.

Vi återkommer så fort Högskoleverket presenterar mer information om detta.

Datum för högskoleprovet 2011

Nya högskoleprovet

Välkommen till Nya högskoleprovets egen sida!

Den här sidan är till för dig som ska söka till universitet eller högskola i Sverige och som funderar på att skriva högskoleprovet.

Just nu händer det mycket, bland annat har ansökningsreglerna till universitet och högskolor ändrats. Dessutom planerar Högskoleverket att lansera ett nytt högskoleprov med mer fokus på matematik.

Den här sidan kommer att hjälpa dig att förstå de nya ansökningsreglerna. Vi kommer även att fortlöpande lägga upp information om det nya högskoleprovet.

Kontakta oss gärna om du saknar något eller om du vill bidra till sidan!

//
Redaktionen på Nya Högskoleprovet